بررسی تأثیر تیپ شخصیتی حسابرس بر جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401

10.30486/fbra.2022.1949066.1065

عاطفه فاضل دهکردی؛ حمیدرضا جعفری دهکردی؛ بهروز عیدی وندی


بررسی تأثیر عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار چسبندگی هزینه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 68-86

10.30486/fbra.2021.1932472.1010

بهزاد رضازاده؛ شکراله خواجوی؛ اله کرم صالحی


تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 81-99

10.30486/fbra.2021.1941754.1035

نازنین بشیری منش؛ نیر اورج اوغلی


اثر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 107-121

10.30486/fbra.2021.1931950.1008

ندا رستمی نیا؛ دنیا احدیان پورپروین


بررسی عوامل اخلاقی مؤثر بر تصمیمات گزارشگری حسابرسی داخلی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 71-88

10.30486/fbra.2022.1940679.1032

زهرا هنرمندی؛ سیده زهرا موسوی؛ سمیرا زارعی


بررسی رفتار رمه ای متغیر زمان در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 137-154

10.30486/fbra.2022.1953468.1084

محمدابراهیم سماوی؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی معدنچی زاج؛ احمد یعقوب نژاد