نقش تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در ‌تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی اسلامی منجر به جمع‌آوری سرمایه‌های راکد و تخصیص منابع به شکل بهینه و توسعه اقتصادی می‌شود که این امر از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در این نوع اوراق امکان پذیر می‌باشد. تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده از طریق سه عامل قادر به پیش بینی رفتار شخص و عمل او می‌باشد. هدف این مطالعه تعیین نقش تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در ‌تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ‏اسلامی می‌باشد. این پژوهش به بررسی ‌تأثیر عوامل تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده شامل کنترل رفتار درک شده، نگرش افراد و هنجارهای ذهنی بر ‏‌تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اسلامی (صُکوک) می‌پردازد. این پژوهش در زمرۀ پژوهش‌های رفتاری بوده، از نظر هدف، کاربردی و به شیوۀ پیمایشی از طریق پرسش‌نامه انجام شده است. قلمرو مکانی این ‏مطالعه بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 می‌باشد و جامعۀ آماری شامل کلیۀ سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار و نمونه‌ها شامل 164 پرسش‌نامه تکمیل شده است. به منظور آزمودن فرضیه‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نگرش افراد و کنترل رفتار درک شده بر تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اسلامی ‌تأثیرگذار است؛ اما هنجارهای ذهنی افراد بر تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اسلامی ‌تأثیری ندارد. همچنین نتایج، نشان دهندۀ عدم‌ تأثیر انگیزۀ افراد به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اسلامی بر تصمیم‌های آن‌ها برای سرمایه‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها


Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes journal, 50(2), 179-211.
Awn, A.M., & Azam, S.M.F. (2020). The influence of attitude and subjective norm on intention to invest in Islamic bonds. International Journal of Business Society. 4(4), 27-33
Balli, F., Billah, M., Balli, H.O., & Gregory Allen, R. (2020). Economic uncertainties, macroeconomic announcement and sukuk spreads. Applied Economics, 52(35), 3748-3769.
Essia Ries, A., Md Aminul, I., Tariq Tawfeeq Yousif, A., & Azlan Bin, A. (2019). A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of suck. Journal of Islamic accounting and business research. 10 (3). 342-368.
Falihi, N., & Bokharaie, R. (2017). Investigating the effect of financial depth on economic growth in Iran. Financial Economics Quarterly, 11(38), 63-80. (In Persian).
Hassanzadeh, A., & Ahmadian, A. (2012). The Impact of Islamic Financial Instruments on Investment Growth. Quarterly Journal of Islamic Economic Studies, 1(9), 29-58. (In Persian).
Hersi Warsame, M., & Ireri, E. M. (2016). Does the theory of planned behavior matter in sukuk investment decision? Journal of Behavioral and Experimental Finance, 12(30). 93-100.
Khozin, A. (2017). Ranking of effective factors in expanding investment on Sukuk using hierarchical analysis. Islamic Financial Research, 1(13), 219-246. (In Persian).
Mohammadi, M., Nojavan, M & J, Ashrafi. (2016). Overview of new financial instruments and its situation in Iran. Auditor Magazine, 82, 34-38. (In Persian).
Nadiri, M., Mousavian, A., & Zarei, F. (2019). Investigating the relationship between liquidity risk, asset quality and financing in Islamic and conventional banking. Asset Management and Financing Quarterly, 7(2), 99-118. (In Persian).
Pasban, M., & Esmyli, H. (2013). An Investigation of the Legal and Jurisprudential Nature Of Lease And Morabeheh Sokuk.   Journal of Jurisprudence and Islamic Law, 3 (6), 1-33. (In Persian).
Rahmani, T., & Fallahi, S. (2017). Identifying the causes of lack of liquidity of firms in the Iranian economy. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policy, 5(20), 7-32. (In Persian).
Septyanto, D., Basri, Y.Z., & Mariyanti, T. (2018). Determination of Muslim investor behavior in investing in indonesian capital markets through investor intention. American Research Journal of Business and Management, 4 (1), 1-17.
Tohidi, M. (2017). Guarantee Fund: A new solution in the development of the Islamic securities market. Islamic Financial Research, 7(1), 91-126. (In Persian).
Tohidi, M., & Yar mohammadi, R. (2019). Typology and classification of Islamic securities (Sukuk) from the perspective of various criteria. Scientific Quarterly of Islamic Economics and Banking, 8(28), 41-76. (In Persian)