اثر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری. واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تمایلات سرمایه‌گذاران اغلب از باورهای ذهنی یـا اطلاعـات غیرمـرتبط بـا ارزش سهام سرچشمه می‌گیرد و می‌تواند موجب واکنشهای افراطی یا واکنشهای کم به اخبـار خوب یا بد، انتظارات متعصبانه مانند تمایل به سفته‌بازی و خوش بینی یا بدبینی سرمایه‌گذاران به ارزش واقعی سهام شود. در این میان تمایلات سرمایه‌گذاران ممکن است یکی از عامل‌های موثر بر تجدید ارائه صورت‌های مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود می باشد. نمونه آماری شامل 119 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار و در دوره زمانی 1391 تا 1398 بود. برای تحلیل فرضیه ها، از روش رگرسیون تابلویی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تمایل سرمایه‌گذاران، بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد تمایل سرمایه‌گذاران خوش بین چه در شرایط وجود تجدید ارائه و چه عدم تجدید ارائه، تاثیر مثبت بر واکنش بازار دارد، اما در شرایط وجود تجدید ارائه، تاثیر تمایل سرمایه گذاران بر واکنش بازار کمتر است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که تمایل سرمایه‌گذاران محافظه کار در شرایط وجود تجدید ارائه تاثیری منفی و در شرایط عدم تجدید ارائه تاثیری مثبت بر واکنش بازار دارد. از این رو می توان گفت وجود تجدید ارائه بر تاثیر سرمایه گذاران محافظه کار به واکنش بازار موثر است.

کلیدواژه‌ها