اثر توان رهبری مدیر مالی شرکت بر نگرش حمایتی حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در رفع ابهامات بین مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل نوع روابطی است که بین مدیران شرکت و حسابرسان شکل می‌گیرد و روابط بین آنان نیز متأثر از ویژگی‌های مدیریت شرکت مانند توان رهبری مدیریت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش‌ حمایتی حسابرس در فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری است. این پژوهش در سال‌های 1397 و 1398 انجام شده است و جامعه آماری آن را حسابرسان حرفه‌ای معتمد بورس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی تشکیل می­دهد که از بین آن‌ها تعداد 153 حسابرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه و برای آزمون فرضیه­ها نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار AMOS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش‌ حمایتی حسابرس و همچنین میزان هویت‌یابی (آشنایی) حسابرس با صاحبکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم‌چنین در شرایط ابهام، نگرش‌ حمایتی حسابرس و متغیر هویت‌یابی حسابرس با مدیریت صاحبکار نیز بر میزان موافقت حسابرس با رویه‌های صاحبکار تأثیر مثبت دارند. از طرفی، هویت حرفه‌ای حسابرس بر میزان موافقت حسابرس با رویه‌های مطلوب صاحبکار تأثیر منفی دارد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از ویژ‌گی‌های صاحبکار مانند توان رهبری مدیر مالی می‌توانند از طریق نگرش حمایتی حسابرس عینیت در فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرس را از بین ببرند.

کلیدواژه‌ها