بررسی تاثیر شهود اجتماعی در تصمیم گیری و اهمیت آن در آموزش اخلاق حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی، گرگان، ایران

چکیده

تصمیم­گیری شهودی فرآیندی مربوط به ضمیر ناخودآگاه انسان است و نوعی نتیجه­گیری ذهنی است که فرد تصمیم­گیرنده بر اساس تجربیات و هیجانات گذشته خود و دیگران به آن می­رسد. در واقع قضاوت اخلاقی نه تنها یک عمل واحد در ذهن یک فرد نیست بلکه در طول زمان و در بین چندین نفر در حال انجام است و نتایج و تجربیات افراد در تصمیم­گیری­های افراد دیگر تاثیرگذار است. بنابراین قضاوت­های اخلاقی دوستان، همکاران و آشنایان ممکن است بر قضاوت شخصی افراد تاثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شهود اجتماعی در تصمیم­گیری و اهمیت آن در آموزش اخلاق حسابداری می­پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حسابداری در دانشگاه­های استان گلستان است و پژوهش حاضر به صورت مقطعی در سال 1399 انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس با طراحی مدل خطی عمومی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد شهود اجتماعی در قضاوت و تصمیم­گیری حسابداران تاثیر معناداری دارد. همچنین قضاوت دیگران در خصوص مسائل اخلاقی تاثیر معناداری بر قضاوت و تصمیم­گیری اخلاقی حسابداران دارد و می­توان نتیجه گرفت پذیرش اخلاقی و یا غیراخلاقی بودن مسائل از طرف سایر افراد می­تواند مبنایی برای تصمیم­گیری اخلاقی و یا غیر اخلاقی توسط حسابداران گردد.

کلیدواژه‌ها