تأثیر مدل تیپ شناسی شخصیتی فریدمن و روزنمن بر میزان تشخیص و وصول مالیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری، واحد شهرکرد ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد شهرکرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد، ایران

چکیده

تیپ شناسی شخصیتی از موضوعات بحث برانگیز روانشناسی است که بر اساس آن می توان نقشی فرد در محیط کار را شناسایی و افراد را منطبق با ویژگی های شخصیتی شان به کار گماشت. امروزه، عدم توجه به این مسئله، چالش هایی در سازمانها ایجاد نموده است. در این پژوهش، به کمک مدل تیپ شناسی فریدمن و روزنمن تلاش گردید تاثیر 4 نوع تیپ های شخصیتی A، B، C و D ماموران مالیاتی بر شناسایی و وصول مالیات در سال 1399 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق 5 دسته پرسشنامه تکمیل شده به وسیله کلیه ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری که 250 نفر بودند، جمع آوری و در نهایت داده های مربوط به نمونه 115 نفری با استفاده از مدل لنیس و ریچاردسون ( 2011) و استیجورس و نیسکانن (2011)، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوع تیپ شخصیتی ماموران مالیاتی و تشخیص و وصول مالیات ارتباط معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، با توجه به اینکه تصمیم‌گیری درباره انتخاب شغل و حرفه، یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب می‌آید و از آنجا که هر فرد تیپ شخصیتی منحصر بفرد دارد، لذا برای آشنایی با ابعاد مختلف وجود آدمی و حفظ و تامین بهداشت روانی در افراد و در نهایت تحقق بهینه اهداف سازمانی، در نظر گرفتن تیپ شخصیتی پرسنل امری لا‌زم و ضروری است که باید توسط مدیران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Abdi, M., Hamidialamdari, S., & Pourhassanamiri, M. (2011). An Evaluation of Forecasting Methods and Optimal Combination Models to Predict Tax Revenues. Journal of Tax Research, 19(11), 85-120. (In Persian).
Aruna Salam, K. (2019). A Study on the Relationship between an Individual’s Personality and Tax Compliance. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 7(55), 41-46.
Baghiani Moghadam, M., HalvanY, G., & Ëhramposh, M. (2006). A survey on personality of motor cycle riders involved in accidents. J Mazandaran Univ Med Sci, 16(51), 69-75. (In Persian).
Baradaran Hassanzade, R., AslFatahi, B., & Aboalhasanzadeh, S. (2013). The Study of the Effects of Auditors’ personality types on the Report Content. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 2(6), 89-100. (In Persian).
Dubois, D. D., Kemp, L. K., Rothwell, W. J., & King Stern, D. J. (2004). Competency-based Human Resource Management, Palo Alto, Davies-Black Publishing.
Ebrahimi, M., Vatanparast, M., Rezaei, F., & Mohammadi Nodeh, F. (2021). Investigating the Factors Affecting the Bias of Tax Auditors in Professional Judgments. Accounting and Auditing Review, 28(2), 181-205. (In Persian).
Ebadi, G. H., Delavar, A., & Najarian, B. (2003). Assessing the factor structure of the 16-factor Cattell Personality Questionnaire in Ahvaz. Educational Sciences and Psychology, 10(1-2), 83-100. (In Persian).
Gholamrezaei Azad, H. (2019). Systematization of Integrated and Development-Centric Approach in Response to Organized Crimes. Karagah Quarterly, 13(48), 28-42. (In Persian).
 Hasas Yeganeh, Y., Blue, Q., & Rezaei, Sh. (2019). A Model for the Impact of Selected Dimensions of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance and Evasion. Financial Accounting Research, 4 (42), 111-130. (In Persian).
Heidari, M., Ghasemi, V., Renani, M., & Iman, M. T. (2019). Sociological explanation of tax based on the analysis of the semantic system of taxpayers in Isfahan. Applied Sociology, 30(74), 1-28. (In Persian).
Izadi, S., Rahmatollahi, H., & Habibnejad, S.A. (2020). The Desirable Tax Compliance Model in Iran: Combined Model. Tax Research Journal, 28(45), 181-155. (In Persian).
Kapranova, L., Stankevičius, A., Simanaviciene, Z., & Asta Lukšaitė, L. (2016). Tax Morale and Tax Evasion, Public Security and Public order, 16, 80-95.
Kassa, E. (2021). Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 10(8), 58-69.
Meints, J., & Roberts, B. (2009).The Psychology of Individual Tax Evasion: An Exploration of Personality and Social Cognition, Behavioral Research in Accounting, 20(6),1-56.
Mutallebi, D., Saqheb Fard, M., Husseini, J., & Yazdani, H. R. (2008). A Model for Assessing Taxpayers’ Satisfaction Degree: Case of LTU Head Office. Journal of Tax Research, 16(2), 137-174. (In Persian).
Myers, I.B., McCaulley, MH., .(1985). Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Naderi, S., Banitalebi Dehkordi , B., & Ghazanfari, A.(2017). The effect of personality types A, B, C and D auditors on the content of the audit report. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5(20), 71-86. (In Persian).
Ozili, P.K. (2020). Tax evasion and financial instability. Journal of Financial Crime, 27(2), 531-539.
Pir Moradian, R., & Afshari, A. (2013). Investigating the relationship between personality types and job satisfaction of nurses and male and female staff of Semirom hospital,  The First National Conference on Personality and Modern Life. https://civilica.com/doc/164933/.(In Persian).
Schultz, L.T., & Heimberg, R.G. (2008). Attentional focus in social anxiety disorder: potential for interactive processes. Clinical Psychology Review, 28(7), 1206-1221.
Sepehri, P., Azadi, K., Vatanparast, M. R., & Akbari, B. (2020). Auditor's Personality Types and Their Adherence to Code of Professional Ethics. Management Accounting, 13(44), 205- 215. (In Persian)
Shahriarpour, S., & Banitalebi Dehkordi, B. (2019). The Impact of Personality Types of Tax officials on Tax Identification and Collection. ]nternational journal of business management, 4(1), 28-35.
Shakerinia, I., & Mohammadpoor, M. (2010). Relationship between Psychological Characteristics Mental Health, Aggression and Driving Habits in Dangerous Drivers. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, 18(3), 225-233. (In Persian).
Tilahun, M. (2018). Economic and Social Factors of Voluntary Tax Compliance: Evidence from Bahir Dar City. International Journal of Accounting Research, 6(2), 182-189.