بررسی نقش تعدیل‌گر تورش‌های رفتاری بر رابطه بین ویژگی‌های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت‌ها با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 دانشیار و و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 استاد مدعو و دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

تورش‌های رفتاری می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری مدیران اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین‌تر از سطح بهینه منجر شوند لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت‌ها بر عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نقش تعدیل‌گر تورش‌های رفتاری پرداخته شد. برای این منظور، جامعه آماری مشتمل بر مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری به ترتیب از فرمول کوکران (421 نفر) و روش در دسترس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) «ویژگی‌های فردی مدیران مالی» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های مورد بررسی برخوردار می‌باشد. ب) «مشخصات شرکت‌ها» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های مورد بررسی برخوردار می‌باشد. ج) با وارد کردن «تورش‌های رفتاری» به عنوان متغیر تعدیل‌گر از شدت تأثیر مثبت ویژگی‌های فردی مدیران و مشخصات شرکت‌ها بر عملکرد مالی شرکت‌های مورد بررسی کاسته می‌شود. در نهایت، باتوجه به تأثیر معنادار و معکوس تورش‌های رفتاری مدیران مالی بر عملکرد مالی شرکت‌ها، به مدیران مالی پیشنهاد شد تورش‌های رفتاری خود را از طریق مشاوره با خبرگان و همچنین، شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه و بلندمدت تعدیل کنند.

کلیدواژه‌ها


Adil, M., Singh, Y., & Ansari, M. S. (2021). How financial literacy moderate the association between behavior biases and investment decision? Asian Journal of Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2020-0086.
Aktas, N., Louca, C., & Petmezas, D. (2019). CEO Overconfidence and the Value of Corporate Cash Holdings. Journal of Corporate Finance, 54, 85-106.
Ateş, S., Coşkunb, A., & Şahin, A. (2016). Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Bursa Istanbul. Business and Economics Research Journal, 7(3), 1-19.
Azad, R. A., Kamyabi, I., & Khalilpur, M. (2020). Manager’s behavioral properties and stock liquidity. Financial Accounting and Auditing Researches, 12(45), 191-213. (In Persian).
Azar, A., Saranj, A. R., Sadeghi Moghadam, A. A., Rajabzadeh, A., & Moazzez, H. (2018). The Agent-based modeling of stockholders’ behavior in Iranian capital market. Financial Research Journal, 20(2), 130-150. (In Persian).
Dadashi, I., Yahyazadefar, M., & shamekhi, A. (2018). The impact of Manager Optimism on prices Synchronization in TSE. Journal of Accounting Advances, 10(2), 159-182. (In Persian).
De Bortoli, D., Da Costa, N.J., Goulart, M., & Campara, J. (2019). Personality traits and investor profile analysis. A behavioral finance study. PLoS One A Peer-Reviewed, 14(3), 1-18.
Delshad, A., & Tehrani, R. (2019). Investigating the Role of Management Characteristics on Stock Price Crash Risk in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 7(4), 82-102. (In Persian).
Foroghi, D., & Ghasemzad, P. (2015). The Effect of Management Overconfidence on Future Stock Price Crash Risk. Financial Accounting Knowledge, 2(2), 55-72. (In Persian).
Ghorbani Bejandi, S., & Shahverdiani, S. (2020). Behavioral factors affecting on investors behavior in Iran different cultures. Investment Knowledge, 9(35), 121-132. (In Persian).
Hosseini Chegeni, E., Haghgoo, B., & Rahmaninejad, L. (2014). Studying the Relationship between Behavioral Biases of Investors and Their Investment Decisions in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 2(4), 113-133. (In Persian).
Jain, J., Walia, N., & Gupta, S. (2019). Evaluation of behavioral biases affecting investment decision making of individual equity investors by fuzzy analytic hierarchy process. Review of Behavioral Finance12(3), 297-314.
Jamshidi, N., & Ghalibaf A, H. (2019). Dynamics of the Behavior of Individual Investors in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspective, 9(25), 101-120. (In Persian)
Kahneman, D., & Riepe, M. W. (1998). Aspects of Investor Psychology. The Journal of Portfolio Management24(4), 52-65.
Kang, J., Kang, J., Kang, M., & Kim, J. (2018). Curbing Managerial Myopia: The Role of Managerial Overconfidence in Owner-Managed Firms and Professionally Managed Firms. Labor: Personnel Economics eJournal. Available at: https://ssrn.com/abstract= 2944998.
Karami, G. R., & Hasani, A. (2017). Reviewing the Effect of Investors’ Behavioral Bias on IPO Return and the Roll of Earning Quality in Reducing this Effect. Financial Research Journal, 19(4), 595-614. (In Persian).
Kaustia, M., & Rantapuska, E. (2015). Does mood affect trading behavior? Journal of Financial Markets, 29(c), 1-26.
Khajavi, S., Dehghani Saadi, A. A., & Roosta, M. (2018). Investigation the Moderating Role of CEO Narcissism on Explaining the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 10(39), 57-74. (In Persian).
Khatiri, M., Taghi Pirian Gilani, Y., Gholami Jamkarani, R., & Jahangir Nia, H. (2019). Personality characteristics Managers’ Financial Intelligence and Corporate Performance. Financial Accounting Knowledge, 6(3), 141-165.
Mali, M., Fallah Shams, M., & Saeedi, A. (2021). Design and Explanation of the Reduction of Consequences of the Behavioral Finance Biases on the Banking System Recession. Financial Management Perspective, 11(33). doi:10.29252/jfmp.2021.96106. (In Persian).
Mascareñas, J., & Yan, F. (2017). How People Apply Mental Accounting Philosophy to Investment Risk? International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3), 145-151.
Ngoc, L.B. (2014). Behavior pattern of individual investors in stock market. International Journal of Business and Management, 9(1), 1-16.
Pompian, Michael M. (2006). Behavioral Finance & Wealth Management, How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases .Published by Jon Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2006. Published Simultaneously in Canada. www.wiley.com/go/permissions.
Rezazadeh, A., & Davari, A. (2014). Structural equation modeling using PLS software, Iranian student book agency, (1st edition). (In Persian).
Soltani, M., & Rahimi, M. (2020). Investigating The Effect Company Features On impact corporate governance on the Capital Structure, Company financial performance in Accepted admitted to Tehran Stock Exchange. Accounting and Management Vision, 3(29), 31-53. (In Persian).