تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، شهرری، ایران

چکیده

بیان توصیفی صورتهای مالی بدلیل توانایی در بیان مثبت یا منفی اخبار و اطلاعات و نهایتاً اثرگذاری بر استفاده‌کنندگان، می‌تواند بسیار با اهمیت باشد. مدیران می‌توانند با استفاده از مدیریت لحن نوشتار، ادراک استفاده‌کنندگان از گزارش‌های توضیحی را منحرف نمایند. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی است. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. دراین پژوهش، بیش اطمینانی مدیران برحسب سه روش مخارج سرمایه‌ای، سرمایه گذاری بیش از حد و نسبت بدهی سنجیده شده و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و به‌کارگیری رگرسیون چندگانه در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد، بیش اطمینانی مدیران وقتی بصورت سرمایه‌گذاری بیش از حد و افزایش مخارج سرمایه‌ای باشد، رابطه مثبت و معناداری با بکارگیری واژگان مثبت در صورتهای مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به بیش اطمینانی و خوش بینی مدیر، لحن ساده و غیر منتظره گزارشگری مالی از واژگان مثبت بیشتری برخودار بوده و خوشبینانه می‌شود. اما در صورتی که رفتار بیش اطمینانی مدیر بصورت افزایش میزان بدهی‌ها و دریافت تسهیلات بانکی بروز کند، رابطه منفی و معناداری با لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به افزایش ریسک مالی شرکت، بکارگیری واژگان مثبت در گزارشگری مالی کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, E., Vakilifard, H., & Marouf, M. (2018). The Effect of Managerial Overconfidence on the quality of financial reporting and conditional conservatism, in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(25), 193-206. (In Persian).
Aghazadeh, S., Sun, L., Wang, Q., & Yang, R. (2018). Investors' perception of CEO overconfidence: evidence from the cost of equity capital. Review of Quantitave Finance and Accounting, 51, 1129–1150.
Ahmadi, R.M., Ghalambor, M.H., & Dorse, S.S. (2019). The effect of CEO Overconfidence on future Stock Price Crashes of listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial accounting and auditing research, 11(41), 93-134. (In Persian).
Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1), 1-30.
Aly, D., El-Halaby, Sh., & Hussainey, Kh. (2018). Tone disclosure and financial performance: evidence from Egypt. Accounting Research Journal, 31(1), 63-74.
Ataullah. A.,  Vivian. A., & Xu, B. (2018). Optimistic Disclosure Tone and Conservative Debt Policy. A journal of accounting, finance, business studies, 54(4), 445-484.
Balakrishnan, R., Qiu, X. Y., & Srinivasan, P. (2010). On the predictive ability of narrative disclosures Bias in the tone of forward-looking narratives. Accounting and Business Research, 40(4), 371–390.
Ben-David, I., Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2013). Managerial miscalibration. The Quarterly journal of economics128(4), 1547-1584.
Buchholz, F., Jaeschke, R., Lopatta, K., & Maas, K. (2018). The use of optimistic tone by narcissistic CEOs. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(2), 531-562.
Carlsson, S., & Lamti, R. (2015). Tone Management and Earnings Management. School of Business, Economics and Law. Gothenburg University, Master Degree Project.
Chen, H., & Chen, C. (2015). Managerial Overconfidence and Bank Risk Taking: A Cross-Country Analysis. European Financial Management Association, Annual Meetings, Amsterdam, Netherlands.
Davis, A. K., Piger, J.M., & Sedor, L. M. (2012). Beyond the numbers: Measuring the information content of earnings press release language. Contemporary Accounting Research, 29(3), 845–868.
Duellman, S., Hurwitz, H., & Sun, Y. (2015). Managerial Overconfidence and Audit Fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 148-165.
Garcia O., Beatriz, G., Cristina, S., & Guillamon, E. (2018). Optimistic Disclosure Tone and CEO Career Concerns.  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3160100
Heaton, J. (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance. Financial Management, 31(2), 33– 45.
Heidari, Ali, Kordzangneh, Gholamreza and Alipour, Zohreh. (1386). Privatization Culture Engineering. Tehran: Pendar Fars Publishing. (In Persian).
Henry, E. & Leone, J.A. (2016). Measuring Qualitative Information in Capital Market Research:
Comparison of Alternative Methodologies to Measure Disclosure Tone. Journal of accounting
Review, 91(1), 153-178.
Hsieh, T., Bedard, J. C., & Johnstone, K. M. (2014). CEO Overconfidence and Earnings Management during Shifting Regulatory Regimes. Journal of Business Finance & Accounting, 41(9-10), 1243-1268.
Huang, X., Teoh, S., & Zhang, Y. (2014). Tone Management. The Accounting Review: 89(3), 1083-1113.
Iatridis, G. E. (2016). Financial Reporting Language in Financial Statements: Does Pessimism Restrict the Potential for Managerial Opportunism? International Review of Financial Analysis, 45, 1-40.
Kang, T., Park, D. H., & Han, I. (2018). Beyond the numbers: The effect of 10-K tone on firms’ performance predictions using text analytics. Telematics and Informatics, 35(2), 370-381.
Kashani poor, M., Aghaee, M., & Mohseni Namaghi, D. (2020). Information Disclosure Tone and Future Performance. Accounting and Auditing Review, 26(4), 570-594. (In Persian).
Kim, Y., Haidan, L., & Siqi, L. (2014). Corporate social responsibility and stock price crash
risk. Journal of Banking & Finance, 43, 1-13.
Malmendier, V., & Tate, G. (2005). CEO Overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, 60(6), 2661-2700.
Mayew, WJ, & Venkatachalam, M. (2012). The power of voice: Managerial affective states and future firm performance. The Journal of Finance, 67(1), 1-43.
Merrienboer, G. (2016). The impact of CEO overconfidence on managerial financial reporrting. Erasmus Universiteit Rotterdam.
Mirali, M., Gholami moghaddam, F., & Hesarzadeh, R. (2018). Investigation of the Relationship between Financial Reporting Tone with Future Corporate Performance and Market Return. Financial Accounting Knowledge, 5(3), 81-98. (In Persian)
Mirzayee, S., Abdoli, M., Koushki jahromi, A. (2020). Financial reporting language Bad on Aggressive Financial Reporting Investor protection. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(65), 109-138. (In Persian).
Mohseni, A., & rahnamay roodposhti, F. (2020). Financial Performance and Writing Tone Management in Financial Reporting. Empirical Research in Accounting, 9(4), 29-48. (In Persian).
Patelli, L & Pedrini, M. (2015). Is Tone at the Top Associated with Financial Reporting Aggressiveness? Journal of Business Ethics, 126(1), 3-19.
Peleh, M., Izadinia, N., & Amiri, H. (2020). The Effect of Tone in Board's Activity Reports on Future Performance Based on Signaling and Opportunistic Approach. Journal of Value & Behavioral Accounting, 4(8), 1-31. (In Persian).
Pourkarim, M., Jabbarzadeh Kangarlouei, S., Bahri Sales, J., & Galavandi, H. (2020). The Impact of Corporate Governance on Tone of Financial Reporting. Journal of Value & Behavioral Accounting, 4(8), 33-62. (In Persian).
Pourkarim, M., Jabbarzadeh Kangarlouei, S., Bahri Sales, J., & Galavandi, H. (2018). Impact of Earnings Management on Tone of Financial Reporting in Iranian Accounting System. Journal of Financial Accounting Research, 10(3), 21-44. (In Persian)
Rahnamay roodposhti, F., & Mohseni, A. (2018). Management, Writing Management and Earnings Management. Empirical Research in Accounting, 8(4), 21-52. (In Persian).
Schrand, C. M., & Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of accounting and Economics, 53(1-2), 311-329.
Shafayat, H. (2019). CEO Overconfidence and Tone of Annual Report. Thesis of masters. University of Saskatchewan.
Tan, H., Wang, E., & Zhou, B. (2014). When the Use of Positive Language Backfires: The Joint Effect on Tone, Readability, and Investor Sophistication on Earnings Judgments. Journal of Accounting Research, 52 (1), 273-302.
Vahdani, M., & Aliakbari, E. (2019). Board of Directors’ Financial literacy and Real Earnings Management. Empirical Research in Accounting, 9(33), 171-197. (In Persian).
Zare Bahnamiri, M. J., heidary Surshjani, Z., & Joudaki Chegeni, Z. (2020). CEO power and earnings announcement tone with emphasis on the role of board oversight. Quarterly financial accounting journal, 11(44), 119-143. (In Persian).