تحلیل قصد سرمایه‌گذاران حقیقی در خصوص سرمایه گذاریهای مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی: تئوری عمل منطقی بسط یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی به معنای سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهایی است که دارای کارکردهای اجتماعی مثبتی هستند. این نوع سرمایه‌گذاری مکانیزمی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا بتوانند تعادلی را بین اعتقادات و ارزشهای شخصی و اهداف سرمایه‌گذاری‌شان ایجاد نمایند. بنابراین هدف پژوهش حاضر تحلیل قصد سرمایه-گذاری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی سرمایه‌گذاران حقیقی با استفاده از تئوری عمل منطقی بسط یافته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران بوده و حجم نمونه نیز 385 نفر است. آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزار آموس نسخه 24 انجام شده است. همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای اطمینان از وجود حداقل‌های مورد نیاز برای انجام آزمون مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. طبق یافته‌های پژوهش متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی، هنجارهای اخلاقی، دغدغه‌های زیست محیطی، سواد مالی و عملکرد مالی بر متغیر وابسته (نیت سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی) دارای اثر مثبت و معناداری می‌باشند. همچنین متغیرهای عملکرد مالی و دغدغه‌های زیست محیطی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تاثیر بر متغیر وابسته هستند. از میان شش متغیر جمعیت‌شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه، شغل و تجربه بورسی) تنها متغیر سن بر روی متغیر وابسته تاثیرگذار است. بدین معنی که با افزایش سن سرمایه‌گذاران میزان تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای با مسئولیت اجتماعی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها