بررسی عوامل اخلاقی مؤثر بر تصمیمات گزارشگری حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس حسابداری / صندوق نوآوری نهاد ریاست جمهوری

3 استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

رفتار اخلاقی به‌عنوان یکی از شرط‌های بقای حرفه حسابرسی داخلی در نظر گرفته می‌شود. تصمیم‌هایی که ازنظر اخلاقی ابهام داشته باشند، باعث می‌شوند محیط گزارشگری مالی دچار اشتباه شود. این مطالعه، عوامل اخلاقی گزارشگری اجرایی حسابرسی داخلی که توصیف‌کننده روابط حسابرس داخلی با مقامات سازمان هستند را مشخص می‌کند. برای این منظور، از مدل تفکر فرایند اخلاقی استفاده‌شده که در آن، تأثیر سه فاکتور اخلاقی ادراکات، اطلاعات، قضاوت بر تصمیم‌گیری در خصوص گزارش‌دهی حسابرس داخلی بررسی می‌شود. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای بوده که پس از بومی‌سازی، در سال 1399 میان افراد جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شامل 417 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. درنهایت از طریق معادلات ساختاری به تحلیل پاسخ ها پرداخته شد، نتایج تحقیق نشان از رابطه دوسویه بین درک حسابرس داخلی از فعالیت های مدیریت و استفاده از فناوری اطلاعات توسط حسابرس داخلی و همچنین رابطه‌ یک سویه میان درک حسابرس داخلی از فعالیت های مدیریت با قضاوت و تصمیم‌گیری، تکنولوژی با قضاوت و قضاوت با تصمیم‌گیری دارد و ارتباط قضاوت با تصمیم‌گیری از سایر ارتباطات قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها