تاثیر ویژگی‌های مالی رفتاری برتصمیمات سرمایه‌گذاری با تأکید برنقش میانجی ویژگی‌های فردی و عمومی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار، گرایش مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی،گروه مدیرت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی‌های مالی رفتاری برتصمیمات سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی‌های فردی و عمومی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه‌آماری این پژوهش شامل سرمایه‌گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه با 43 گویه و ابعاد تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران، تصمیم به سرمایه‌گذاری در معادلات سهام، ویژگی‌های فردی و عمومی سرمایه‌گذاران استفاده شده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌های پژوهش از فنون آمار توصیفی، استنباطی و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که تورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری سرمایه‌گذاران با نقش میانجی ویژگی‌های فردی وعمومی سرمایه‌گذاران بر تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. تورش‌های قضاوت با نقش میانجی ویژگی‌های فردی و عمومی سرمایه‌گذران بر تصمیم به سرمایه‌گذاران در سهام تأثیر معناداری دارد. همچنین، تورش‌های ترجیحی با نقش میانجی ویژگی‌های فردی و عمومی سرمایه‌گذاران بر تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. با این وجود، تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بر تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام تأثیر معناداری ندارد. ولی ویژگی‌های فردی و عمومی سرمایه‌گذاران بر تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها