بررسی رفتار رمه ای متغیر زمان در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

چکیده

رفتار توده‌وار یا رمه‌ای یکی از مهم‌ترین سوگیری‌های رفتاری است که در بازارهای مالی وجود دارد و از عوامل شکل‌دهنده بحران‌های مالی است. با توجه به اینکه رفتار رمه‌ای به صورت مستقیم بر قیمت اثر می‌گذارد، از این رو پیش‌بینی قیمت بر اساس داده‌های قیمتی گذشته نشان از وجود رفتار رمه‌ای در بازار دارد. این مقاله با هدف بررسی وجود رفتار رمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران مدلی زمان متغیر غیرخطی نوینی به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) ارائه کرده و با مدل-های غیرخطی سنتی GARCH و AR نیز قیاس شده است. در راستای پیش‌بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص وجود رفتار رمه‌ای، از داده‌های قیمتی طی بازه 1390 الی 1399 استفاده شده است. توان و دقت پیش‌بینی توزیع بازدهی مدل نوین GAS با نتایج مدل‌های غیرخطی GARCH و AR در داده‌های درون و برون نمونه‌ای جهت تشخیص وجود رفتار رمه‌ای قیاس شده است. نتایج پژوهش در آزمون‌های درون و برون نمونه‌ای نشان دهنده دقت بالاتر مدل نوین GAS نسبت به مدل‌های سنتی GARCH و AR در پیش‌بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین وجود رفتار رمه‌ای در بازار سرمایه ایران تایید شده است.

کلیدواژه‌ها