تاثیر خودتوسعه‌ای بر ارتقای مهارت حسابداران با نقش میانجی سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

امروزه خودتوسعه‌ای منابع انسانی عاملی کلیدی در موفقیت سازمان‌ها می‌باشد چرا که نیروی انسانی خودتوسعه‌گر نه تنها با توسعه و تعالی خویش بر مهارت‌هایش می‌افزاید بلکه زمینه رشد و پیشرفت سازمان را از نظر سرمایه فکری نیز فراهم می‌کند. با توجه به نقش تعیین‌کنده‌ای که حسابداران به عنوان مهم‌ترین منابع انسانی در موفقیت یا شکست سازمان‌ها در عرصه مالی و اقتصادی دارند، این پژوهش به بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای بر ارتقای مهارت حسابداران با نقش میانجی سرمایه فکری می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، حسابداران شاغل در بخش خصوصی استان گلستان مشتمل بر 198 نفر بوده و روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل مسیر در نرم‌افزار PLS استفاده شده است. یافته‌ها نشا ن می‌دهد خودتوسعه‌ای هم به صورت مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایه فکری بر ارتقای مهارت حسابداران تاثیر دارد و بیانگر آن است که به‌کارگیری ابزار خودتوسعه‌ای نه تنها موجب افزایش سطح سرمایه فکری می‌شود بلکه ارتقای مهارت حسابداران را نیز به واسطه‌ی سرمایه فکری به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها