اهداف و چشم انداز

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری فصلنامه‌ای است که با رویکرد علمی- پژوهشی  و با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری مالی و رفتاری در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی در این حوزه مبادرت می‌کند.

 مقاله های با رویکرد تجربی، اثباتی و پیمایشی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود. مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می‌باشد:

پژوهش های مالی رفتاری

پژوهش های رفتاری در حسابداری

پژوهش های رفتاری در حسابداری مدیریت

پژوهش های رفتاری در حسابرسی

پژوهش های رفتاری در مدیریت مالی و سرمایه گذاری