اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محسن دستگیر

استاد حسابداری، عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

dastmwyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر افسانه سروش یار

استادیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

a_soroushyaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رحمانی

استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

rahmanialzahra.ac.ir

دکتر شکرالله خواجوی

استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

shkhajavigmail.com

دکتر مهدی مرادی

استادحسابداری، هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

mhd_moradium.ac.ir

دکتر داریوش فروغی

دانشیارحسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

d.foroghigmail.com

دکتر سید عباس هاشمی

دانشیارحسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

hashemiaccyahoo.com

دکتر محمدحسین ستایش

استادحسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

setayeshshirazu.ac.ir

دکتر اصغر آقایی جوشقانی

استاد روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

aghaeipsygmail.com

دکتر حسین شریفی رنانی

دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

sharifi55rgmail.com

دکتر احمد خدامی پور

استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان

khodamipouruk.ac.ir

دکتر حسین پناهیان

دانشیار مدیریت مالی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان

h.panahianiaukashan.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعید علی احمدی

حسابداری استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

saeidaliahmadiyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر اسراءالسادات احمدی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

srhmdiyahoo.com