فرایند پذیرش مقالات

 فرایند بررسی مقاله در مجله پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری به شرح زیر است:

 1- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان به دقت مطالعه و مقاله به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و سپس ارسال شود).

 2- در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت.

 3- پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقاله ها بدین شرح است:

  • اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  • اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

 4- پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

 5- در صورت ارائه اصلاحات توسط داوران،  مقاله باید توسط مؤلف اصلاح و مجددا ارسال گردد. درخصوص آندسته از مقاله های که مطابق نظر داوران محترم مجله مشمول اصلاحات تشخیص داده می شوند، لازم است نویسندگان محترم مقاله، هم فایل اصلاح شده مقاله که در آن موارد اصلاحی با رنگ دیگری مشخص شده اند و هم فایل جداگانه پاسخ به داوران را مجدد از طریق سایت مجله بارگذاری نمایند. بدیهی است عدم رعایت دو مورد مذکور باعث برگشت دادن مقاله و اتلاف زمان نوسندگان محترم می شود.

 6- سپس داوری نهایی مقاله انجام و وضعیت مقاله تعیین می گردد.

 7- مقاله‌­ پذیرفته‌شده پس از ویراستاری نهایی و تایید نویسنده مسئول آن، در وب سایت مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار قرار داده می شود.

 هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 4 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید. شایان ذکر است اطلاعات داوران و نویسندگان برای هردوطرف مخفی است.