اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله «پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری»  نشریه فارسی زبان از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) است. خط‌مشی‌ اخلاق انتشار این نشریه براساس اصول بین‌المللی کمیته  اخلاق انتشار (COPE) است. اعضای هیات تحریریه و مشاوران علمی، سردبیر، نویسندگان، داوران، ویراستاران و خوانندگان هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پژوهشگران، نشریه براساس قوانین بین‌المللی (COPE) برخورد می‌کند. مشروح اصول کمیته اخلاق انتشار در آدرس زیر در دسترس است: http://publicationethics.org

 نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول محتوای مقاله ارسالی است. نویسندگان متعهد هستند، یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید دارای جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به داده‌های یکسان  برای تکرار مطالعه وجود داشته باشد.  نویسندگان باید اعلام کنند، مقاله قبلا به‌طور جزئی یا به‌طور کامل در هیچ جای دیگر نه به زبان فارسی و به نه هیچ زبانی دیگر چاپ نشده است. نویسندگان نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری در دست بررسی است، یا قبلا به نشریه دیگری ارسال شده به مجله « پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری » ارسال کند. همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در نوشتن مقاله مشارکت و همکاری داشته و پاسخگوی نتایج باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌ در نوشتن بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت مقاله را بپذیرند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌کند باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان همکار ارسال و رضایت آن‌ها را برای ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کند.  درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/ نویسندگان،عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

طی فرایند داوری، سردبیر، هیات تحریریه و مشاوران علمی نباید اطلاعات مربوط به مقاله را برای فردی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند. همه یا بخشی از مطالب مقاله ها ارسالی که منتشر نشده‌ است، نباید در پژوهش شخصی سردبیر، هیات تحریریه یا مشاوران علمی بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده استفاده شود. اطلاعات یا ایده‌های محرمانه که از طریق داوری مقاله ها کسب شده‌اند، باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و برای منافع شخصی استفاده نشوند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقاله های که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقاله ها است، اجتناب کنند.