انتشار اولین شماره فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

اولین شماره فصلنامه "پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری" در شهریور 1400 به چاپ می رسد.  از تاریخ 1/2/1400 تا 20/6/1400 تعداد مقالات دریافتی 30 عدد، تعداد مقالات رد شده 16 عدد، تعداد مقالات پذیرفته شده 7 عدد و تعداد مقالات دردست داوری 7 عدد می باشد. میانگین مدت زمان انتظار جهت پذیرش 57 روز و مدت زمان انتظار برای اولین اقدام 1 روز بوده است.