انتشار دومین شماره فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

دومین شماره فصلنامه "پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری" در آذرماه 1400 به چاپ می رسد.  از تاریخ 1400/02/01 تا 1400/09/30 تعداد مقالات دریافتی 59 عدد، تعداد مقالات رد شده 34 عدد، تعداد مقالات پذیرفته شده 17 عدد و تعداد مقالات دردست داوری 6 عدد می باشد. میانگین مدت زمان انتظار جهت پذیرش 49 روز و مدت زمان انتظار برای اولین اقدام 1 روز بوده است.