داوران

نام داور سمت / سازمان
مرضیه ابراهیمی شقاقی استادیار گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی سمت / سازمان گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
فهیمه ابرهیمی استادیار حسابداری دانشگاه جهرم
سهراب استا استادیار، حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
حسین اسلامی مفیدآبادی گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران
شکوفه اعتبار عضو هیات علمی ، دانشکده مهارت و کارآفرینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
مهدی آقابیک زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
آرزو آقایی چادگانی گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
علی بیات عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
نازنین بشیری منش استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بهاره بنی طالبی دهکردی عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد شهرکرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد، ایران
اکرم تفتیان عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد یزد
حمیدرضا جعفری دهکردی دانشگاه آزاد اسلامی هیات علمی گروه حسابداری
فروغ حیرانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
شکراله خواجوی بخش حسابداری دانشگاه شیراز
حدیثه درویش استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران
محسن دستگیر استاد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
امین رستمی گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
سمانه رفاهی بخش گروه حسابداری/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زهره زیودار گروه حسابداری ،واحد دولت آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران
مهدی ساریخانی استادیار گروه حسابداری، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران
رحمان ساعدی استادیار حسابداری، گروه حسابدری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
اعظم سروی عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، ایران
افسانه سروش یار استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
نسیم شاه مرادی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
حسین شریفی رنانی عضو هیئت علمی
اله کرم صالحی
لیلا صفدریان گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه ، مبارکه ،ایران
محمدرضا عبدلی هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
غلامرضا عسکرزاده عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی دانشگاه ازاد یزد
سعید علی احمدی استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
حسین علیخانی دهقی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دولت آباد
نقی فاضلی استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد واحد سمنان
جواد فروزنده گروه حسابداری، واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
داریوش فروغی دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مسعود فولادی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد
سارا قبادی هیات علمی
اصغر کرمی عضوهیات علمی و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
حمزه محمدی خشوئی استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
محمود معین الدین عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی یزد
ملک تاج ملکی اسکوئی عضو هیئت علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رضا نعمتی کشتلی استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران